Escape from stagnancy by cycling – Bersepeda ke tempat kerja

Hayang nonton Tipi

Hiji waktu budak umuran 7 taunan menta dipepende sare dikamarna ku bapana.Geus janji budak mun enggeus dug kana kasur moal menta nanaon deui ka bapana. tapi hiji waktu lain caritana.

“Geura sare jang geus peuting” bari di usap tarang budak ku bapana.

teu lila mepende, budakna langsung ngaguher hees.

Bapana hanjat tina ranjang budak, tuluy indit tikamarna arek nutup panto.

karek ge ngalengkah kaluar ti kamarna rek nutup panto, budak gegero bapana.

“Pa! ujang hayang nonton tipi heula” ceuk budak tarik.

“ah lain tatadi keur can sare, ayeuna mah teu bisa, buru geura sare!” tembal bapana.

tuluy bapana rek nutup panto, gorowok teh budak ngageroan deui.

“Pa! hayang nonton tipi atuh pa!

bapana nembal deui bari ngambek, “Dasar budak nurustunjung, geus peuting! pan tadi moal menta nanaon deui!, sakali deui menta nonton tipi, ke ditampiling ku bapa!!”.

karek ge rek ngalengkah deui nutupkeun panto, gorowok deui budak ngajelenging.

“Paaaaaaaaaaa! engke mun tos nampiling, meunang nonton tipi??”

 
Add to Google Reader or HomepageSubscribe in NewsGator OnlineAdd to My AOLSubscribe in BloglinesAdd to The Free DictionaryAdd to WebwagAdd to fwicki

Mang nkd

Recreational cycling is perhaps the most satisfying way to get exercise, fresh air and improve your health compared to any other form of recreation. Getting there under your own power is rewarding. The views an experiences along the way are part of the world in which you live, instead of one you merely drive through